Online anmodning

Handelsbetingelser
FrokostOversigten er en online handelsplatform som har til formål, at formidle kontakt mellem kunder og leverandører. Alle aftaler om levering af frokost og catering, som er indgået via denne platform, foregår direkte mellem kunden og leverandøren, og er underlagt nedenstående handelsbetingelser.

FrokostOversigten ApS kan ikke drages til ansvar eller gøres erstatningsansvarlig i forbindelse med aftaler indgået mellem kunde og leverandør via denne platform.

Alle kunder og leverandører der anvender FrokostOversigten som formidler af frokostordninger, skal acceptere nedenstående handelsbetingelser når der oprettes en bruger på platformen.


1. Bestilling af en frokostordning


Som kunde kan man vælge at bestille online eller tage direkte kontakt til leverandøren.

For bestilling online gælder følgende:

Online bestilling af frokost sker på leverandørens køkkenprofil på FrokostOversigten.

Online bestilling er bindende for kunden, hvis leverandøren accepterer bestillingen.


2. Prisen på en frokostordning


Alle køkkenprofiler har individuelle frokostpakker. Alle priser er ekskl. moms.

Ved online bestilling fremgår pris på hhv. frokost og transport i anmodningsformularen. Som kunde accepterer man prisen når anmodningen gennemføres.

Alle priser på FrokostOversigten er gældende ved levering fra mandag til fredag. Ønsker kunden kun levering på udvalgte dage, beregner leverandøren en pris på baggrund af hvilke dage der skal leveres.

Ønsker kunden leverancen fordelt i flere hold, er leverandøren berettiget til at opkræve et pakkegebyr på 100 kr. pr. dag.


3. Løbetiden på en frokostordning


Kunden træffer beslutning om aftalen skal indeholde en slutdato, eller om aftalen skal løbe indtil den opsiges.

Ved aftale med en slutdato, ophører leveringen automatisk og kunden skal ikke foretage sig noget.

Ved løbende aftale skal kunden opsige frokostordningen senest den 20. i indeværende måned, hvor efter aftalen ophører sidste hverdag i efterfølgende måned. Af hensyn til leverandørens mulighed for at tilpasse sin bemanding.

Ved aftale indgået online, skal kunden opsige aftalen online i kundepanelet på FrokostOversigten.


4. Frokostpakkens størrelse og antal af portioner


Det er kundens ansvar at vælge en frokostpakke som passer til medarbejdernes behov.
Leverandøren står naturligvis til rådighed med vejledning.

Ved oprettelse af en kundeprofil på FrokostOversigten, skal kunden oplyse et standard portionsantal.

Ved bestilling af frokost, anvendes kundens standard portionsantal som udgangspunkt. Kunden kan ændre dette tal i forbindelse med en aktuelle bestilling.

Portionsantal kan nedskrives med 25 % to hverdage før, inden kl. 10.00 - for at undgå madspild.

Portionsantal kan frit opskrives, dog med et varsel på to hverdage før, inden kl. 10.00 - af henyn til leverandørens indkøb og planlægning.

Portionsantal ændres i FrokostOversigtens kundepanel, via medarbejder-app eller evt. via leverandørens egen kundeportal.

Foretages der ingen ændringer leveres kundens standard portionsantal, eller det antal portioner som kunden har oplyst ved bestillingen.

Ved akut behov for ekstrabestilling, kan kunden kontakte leverandøren.


5. Større ændringer i standard-antal


Ved aftaler med en udløbsdato, kan kundens standard-portionsantal ikke nedjusteres med mere end 25 %.

Ved aftaler uden slutdato kan kundens standard-portionsantal sættes i bero eller nedjusteres med mere end 25 %.

Af hensyn til leverandørens mulighed for at tilpasse sin bemanding, skal nedjustering af mere end 25 % eller bero, ske med et varsel på 15 hverdag før, inden kl. 10.00.


6. Særlige ønsker til frokostordningen


Leverandøren tilbyder forskellige muligheder for alternativer til kundens medarbejdere med særlige ønsker.

Det fremgår af leverandørens køkkenprofil hvilke ønsker der kan imødekommes.

Ved online bestilling skal kunden informere leverandøren om eventuelle særlige ønsker, når leverandøren har accepteret bestillingen. Kunden noterer disse oplysninger i FrokostOversigtens kundepanel, via medarbejder-app eller evt. via leverandørens egen kundeportal.


7. Ekstrabestillinger som mødeforplejning, frugt etc.


Leverandøren tilbyder forskellige muligheder for ekstrabestillinger.

Ekstra bestillinger skal være foretaget senest kl. 12.00 to hverdage før den ønskede levering.

Retningslinjerne for afbestilling af ekstra bestillinger fastsættes af den enkelte leverandør.


8. Betaling, fakturering mv.


Betaling skal ske til leverandørens konto.

Kunden er forpligtet til at kontrollere følgesedler og/eller fakturaer, og gøre leverandøren opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser uden ugrundet ophold.

Leverandøren beslutter om fakturering skal ske ugentligt, sidste hverdag i måneden eller efter sidste leveringsdag.

Der faktureres bagudrettet og betaling skal ske netto kontant 8 dage med mindre andet er aftalt.

Ønsker kunden fakturaen fordelt mellem flere virksomheder, er leverandøren berettiget til at opkræve et faktureringsgebyr på 50 kr. pr. faktura.

Ved løbende aftaler uden slutdato, kan parterne aftale en længere betalingsfrist mod at kunden betaler et depositum svarende til den fulde betaling af kundens standard portionsantal for den periode, som fristen forlænges med.

Ændrer kunden sit standard portionsantal med mere end 20 % reguleres depositum derefter.

Depositum faktureres og skal betales senest samtidig med første levering. Depositum afregnes endeligt i forbindelse med ophør af aftalen, og modregnes i sidste faktura.

Ved for sen betaling tillægges rykkergebyr kr. 150,00 og 2 % i rente pr. påbegyndt måned.9. Forsinkelse


Forsinkelse som skyldes trafikale udfordringer som fx ulykke, vejspærring, rutine-kontroller og lign. betragtes som undskyldelig forsinkelse.

Forsinkelse som skyldes strømafbrydelse, vareforsinkelse, ulykke og lign. betragtes som undskyldelig forsinkelse.

Leverancen er forsinket hvis den ikke er kommet frem, senest 15 min. efter tidspunktet for seneste levering.

Informerer leverandøren ikke kunden om forsinkelsen, afregnes der ikke for transport, med mindre forsinkelsen skyldes kundens adgangsforhold.

Er leverancen forsinket mere end 45 min. uanfægtet information herom, afregnes der ikke for transport, med mindre forsinkelsen skyldes kundens adgangsforhold.10. Mangler i leverancen


Ofte kan de fleste leveringsfejl reddes ved hurtig kommunikation.

Kunde skal derfor straks ved modtagelsen, kontrollere om leverancen er korrekt og gøre leverandøren opmærksom på eventuelle mangler med det samme.

Såfremt leverandøren vurderer at det ikke er muligt, at udbedre fejlen inden for rimelig tid, vil kunden blive krediteret for det manglende i leverancen.11. Håndtering af frokosten og service


Kunden håndterer selv opsætning og afrydning af maden.

Efter frokost skylles brugt service af, hvilket er et krav fra Levnedsmiddelstyrelsen. Servicen medtages af leverandørens chauffør ved næste levering af frokost.

Såfremt kunden sender service retur som ikke er skyllet af, faktureres et gebyr på 250 kr. eks. moms.

Såfremt service ødelægges eller bortkommer hos kunden faktureres dette til indkøbspris.

Kunden skal pakke brugt service forsvarligt, således at der ikke sker skade på fade, skåle mv. under transport.

Kunden faktureres et gebyr for ompakning på 250 kr. såfremt chaufføren vurderer at den brugte service ikke kan transporteres forsvarligt.12. Ansvar og misligholdelse


Leverandøren forpligter sig til at sørge for at transporten af maden finder sted, så kunden kan forvente at 3-timersreglen tidligst udløber kl. 12.45.

Leverandøren forpligter sig til at videreformidle evt. tilbagekaldelse af fødevarer uden unødigt ophold.

Leverandøren bekræfter ved oprettelsen af en køkkenprofil på FrokostOversigten, at virksomheden drives på lovlig vis, og med alle krævede tilladelser og forsikringer.

Ved manglende betaling mister kunden retten til levering af frokost med øjeblikkelig virkning. Leverandøren har ret til erstatning for det tab, leverandøren måtte lide som følge af kundens misligholdelse.

Leverandøren skal til hver en tid leve op til fødevarekontrollens forskrifter og overholde alle regler i fødevarelovgivningen. Hvis dette ikke sker, betragtes det som misligholdelse.

Kommer en af aftalens parterne under administration, betalingsstandsning eller konkurs, betragtes en sådan situation som en væsentlig øget risiko for misligholdelse.

Ved misligholdelse kan aftalen kan bringes ophør med øjeblikkelig virkning.13. Erstatningsansvar


Erstatningsansvar under denne aftale er underlagt dansk rets almindelige regler, idet ingen af parterne er ansvarlige for indirekte tab, herunder driftstab, mistet omsætning eller andre indirekte tab.14. Tvister


Alle aftaler indgået mellem kunden og leverandøren er underlagt dansk ret. Enhver tvist mellem aftalens parter, der måtte udspringe af indgåede aftaler og fortolkning heraf, som ikke kan løses forligsmæssigt skal behandles ved byretten leverandørens hjemting som første instans.